English
Cynghorwyr Cyfreithiol dan Hyfforddiant

Mae cyfiawnder yn bwysig inni – a yw’n bwysig ichi?

picture of Tom Ring, Head of the legal profession in HM Courts and Tribunals Service

“Cyfiawnder a rheolaeth y gyfraith yw nodweddion craidd cymdeithas wâr. Mae gan Cymru a Lloegr system gyfiawnder sydd ag enw da ledled y byd. Rydym yn chwilio am gyfreithwyr ymroddedig, brwdfrydig a thalentog sydd eisiau gweithio o fewn ein system gyfiawnder. Rydym yn dîm o dros 1,000 o gyfreithwyr sy’n cefnogi gwaith y Llysoedd Ynadon a’r Llysoedd Teulu. Mae’r mwyafrif o’n gwaith yn digwydd yn gyhoeddus mewn ystafelloedd llys, ac mae arnom angen unigolion hyderus sy’n gallu siarad mewn ffordd glir a chryno, sy’n meddu ar sgiliau dadansoddi da, ac sy’n gallu bod yn hyblyg ac addasu yn y foment. Bydd arnoch angen y gallu i symleiddio materion cymhleth, ac addasu eich arddull gyfathrebu i weddu i anghenion ynadon, defnyddwyr llys proffesiynol a defnyddwyr eraill y llysoedd a all fod yn fregus iawn ac yn teimlo dan straen. Mae’r rôl cynghorydd cyfreithiol yn cynnig amrywiaeth, her ddeallusol a datblygiad proffesiynol. Os ydych yn credu eich bod yn bodloni pob un o’r nodweddion uchod, yna gwnewch gais i ymuno â ni.”

picture of Tom Ring, Head of the legal profession in HM Courts and Tribunals Service

Tom Ring – Pennaeth y Proffesiwn Cyfreithiol, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Os yw cyfiawnder yn bwysig i chi, cliciwch yma i ddarllen ein pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr.

Darllenwch y swydd ddisgrifiad llawn yma.

Darllenwch beth sydd gan rhai o’n Cynghorwyr Cyfreithiol dan Hyfforddiant i ddweud am eu rôl:

picture of  Rebecca Gladwin, Trainee Legal Adviser, Leicester Magistrates Court

“Fel cynghorydd cyfreithiol rydych mewn sefyllfa unigryw fel cyfreithiwr. Nid ydych yn brwydro ar ran un ochr o achos, ond yn hytrach rydych yn edrych ar y gyfraith ei hun ac yn sicrhau ei bod yn cael ei chymhwyso yn y ffordd gywir. Mae Cynghorydd Cyfreithiol yn gweithredu gyda meddylfryd barnwrol, yn hytrach na’r stereoteip cyffredin o gyfreithiwr. Mae rôl cynghorydd cyfreithiol yn addas i’r unigolion hynny sydd â diddordeb yn y gyfraith, ond nad ydynt yn gyfforddus â’r rôl ymgyfreitha a brwydro dros gleient un ai yn yr ystafell llys neu y tu allan i’r llys. Mae llawer o gyfreithwyr yn diweddu mewn meysydd annadleuol, fel ewyllysiau ac eiddo, oherwydd eu bod wedi dewis peidio â bod yn ymgyfreithwyr; byddai rôl cynghorydd cyfreithiol yn addas iawn iddyn nhw. Gyda practis preifat, yr unig ffordd i gael rhyw fath o ddilyniant yn eich gyrfa yw trwy newid mewn teitl a chyflog; o gydymaith i uwch gydymaith, ac yna i bartner ffyrm. Gyda’r rôl hon mae llwybrau dilyniant amrywiol, gyda’r cyfle i fynd ar drywydd hyfforddiant, rheoli neu hyd yn oed dod yn farnwr.”

picture of  Rebecca Gladwin, Trainee Legal Adviser, Leicester Magistrates Court

Rebecca Gladwin Cynghorydd Cyfreithiol dan Hyfforddiant Llys Ynadon Caerlŷr

picture of Charmain Kaparamula, Trainee Legal Adviser, Leicester Magistrates Court

“Rwy’n gynghorydd cyfreithiol dan hyfforddiant, ac wedi bod yn y rôl am ychydig dros ddeufis. Penderfynais wneud cais am y rôl oherwydd roedd gen i ddiddordeb mewn cyfraith droseddol ond nid oedd y syniad o weithio ar ben fy hun fel erlynydd neu gyfreithiwr yr amddiffyniad yn apelio i mi. Mae’r rôl hon yn hollol wahanol; rwy’n ganolog i’r System Cyfiawnder Troseddol ac mae’n fy ngalluogi i daro cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. Mae’r rôl yn amrywio’n fawr ac mae llawer o gyfleoedd i ddysgu’n barhaus, ynghyd â dilyniant proffesiynol. Cafodd y broses recriwtio ei hesbonio’n briodol ym mhob cam, ac mi wnaeth GLlTEM roi addasiadau priodol ar waith mewn ymateb i’r sefyllfa Covid (roedd fy nghyfweliad dros Skype!) Hyd yma, rwy’n mwynhau’r rôl ac rwy’n edrych ymlaen at barhau i ddatblygu. Mae yna lawer i ddysgu, ond mae GLlTEM yn darparu’r hyfforddiant perthnasol ac mae gen i gefnogaeth cydweithwyr sydd wedi bod yn cyflawni’r rôl am gyfnod llawer hirach na fi. Os ydych yn chwilio am rôl sydd â’r posibilrwydd o fod yn yrfa gydol oes a hynny’n rôl sy’n amrywiol, yn ddiddorol ac yn heriol, yna byddwn i’n argymell eich bod yn gwneud cais. Pob lwc!”

picture of Charmain Kaparamula, Trainee Legal Adviser, Leicester Magistrates Court

Charmain Kaparamula – Cynghorydd Cyfreithiol dan Hyfforddiant, Llys Ynadon Caerlŷr

Dalier sylw: Ar gyfer ein Ymgyrch Recriwtio Cynghorwyr Cyfreithiol dan Hyfforddiant 2021, gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno cais i leoliad rhanbarthol. Dim ond ar gyfer un rôl mewn un lleoliad rhanbarthol y gallwch wneud cais.

Y Swyddi Gwag yw: 41107 Canolbarth Lloegr, 41130 De Ddwyrain Lloegr, 41132 De Orllewin Lloegr, 41121 Llundain, 41186 Gogledd Ddwyrain Lloegr, 41187 Gogledd Orllewin Lloegr a 41188 Cymru.

Os ydych yn fodlon gweithio mewn mwy nag un lleoliad, gallwch nodi eich dewis cyntaf a’ch ail dewis yn eich cais. Bydd ceisiadau'r holl ymgeiswyr yn destun proses sifftio unwaith yn unig, a dim ond un cyfweliad fydd yn cael ei gynnig. Mwy na thebyg, cynhelir y cyfweliad yn y rhanbarth a nodwyd fel eich dewis cyntaf, yn ddibynnol ar amserlenni cyfweliadau. Os ceir mwy nag un cais gan unrhyw ymgeisydd, dim ond y cais a dderbyniwyd yn gyntaf bydd yn cael ei dderbyn. Bydd unrhyw geisiadau eraill yn cael eu hanwybyddu.

Ymgeisiwch nawr
birmingham magistrates court